วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สกัดและขุดความรู้ "


ณ โรงพยาบาลยโสธร
หลังจากเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนทำงาน
นำเข้าไปสู่วิถีแห่งการสกัดความรู้จากคนหน้างาน